Aktualności

INFORMACJE DLA PARTNERÓW FESTIWALU ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ WIRUSA COVID 19

Strony będą zwolnione od odpowiedzialności, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek działań lub stanów będących wynikiem tych działań, stanowiących siłę wyższą, rozumianą jako okoliczność, której nie można było przewidzieć ani jej się przeciwstawić lub jej zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności, w szczególności takich jak: udokumentowana choroba, klęska żywiołowa, wojna, żałoba narodowa, katastrofa, epidemia, strajk, problemy z transportem (wypadek, kolizja, awaria środka transportu), lub mieszczących się w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID- 19, to jest zakazów i nakazów wynikających z wydanych aktów prawnych, jaki z decyzji indywidualnych ze strony organów władz państwowych skierowanych do danej Strony lub kontrahenta jednej ze Stron, którego udział/ działanie jest konieczne dla wykonania zobowiązania umownego.

Strona, której działania będą ograniczone w skutek opisanych powyżej działań lub stanów, winna dokonać oceny zdolności wykonania swojego świadczenia z uwzględnieniem powstałych utrudnień i przedstawić swoje stanowisko drugiej Stronie z powołaniem się na okoliczności powyższe usprawiedliwiające. W terminie 14 dni od daty przekazania powyższej informacji, Strony ustalą celowość kontynuowania Umowy w nowych warunkach albo- w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia w ww terminie, każda ze Stron będzie miała prawo do złożenia oświadczenia o braku możliwości realizacji Umowy z odstąpieniem od Umowy.

 

 

 

sputnik

Dyrektor Festiwalu

Małgorzata Szlagowska-Skulska
malgorzata@ear.com.pl

BIURO

+48 22 523 41 18

Koordynator programowy

Roksana Pietruczanis
roksana@ear.com.pl

wisła